റീഫിറ്റ് ഡിഎസ്ആർ

കളകളിലില്ലാത്ത നെൽകൃഷിയുടെ തുടക്കം...

കുടകൾക്ക് മേൽ ബഹുവിധ നിയന്ത്രണം
കളകൾക്ക് മേൽ തുട ക്കത്തിലേ നിയന്ത്രണം
വിളകൾക്ക് സുരക്ഷ

1. കളകൾക്ക് മേൽ ബഹുവിധ നിയന്ത്രണം

നനഞ്ഞ മണ്ണിൽ വിതച്ച നെല്ലിൽ പലതരം കളകളെ അവയുടെ ആവിർഭാവത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു കളനാശിനിയാണ് റിഫിറ്റ് ഡിഎസ്ആർ, പുല്ലുകൾ, വലിയ ഇലകൾ, ഞാങ്ങണ എന്നിവയുടെ നിയന്ത്രണം വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. പ്രധാന കളയായി വെറ്റ് ഡിഎസ്ആർ നേരിടുന്ന എല്ലാ വെല്ലുവിളികൾക്കും ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പരിഹാരമാണ് റിഫിറ്റ് ഡിഎസ്ആർ.

2. കളകൾക്ക് മേൽ തുടക്കത്തിലേ നിയന്ത്രണം

നെല്ലിലെ ആദ്യകാല കളകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തിനാണ് റിഫിറ്റ് ഡിഎസ്ആർ പ്രത്യേകമായി രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു വ്യവസ്ഥാ പരവും, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും, ആവ അവയുടെ ആവിർഭാവത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു കളനാശിനിയാണ്, വെള്ളക്കെട്ടുള്ള സാഹചര്യ ങ്ങളിൽ കളകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഫലപ്രദമാണ്. മുൻകൂട്ടിയുള്ള കളനിയന്ത്രണം കർഷകരെ അനാവശ്യ സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്നും അധിക കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു. വിളയും കളയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് മികച്ച വിളവ് നല്കുന്നു.

നെൽകൃഷിക്ക് ഒരു ദോഷവും വരുത്താതെ എല്ലാ പ്രധാന കളകളെയും ഇത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

3. റീഫിറ്റ് ഡിഎസ്ആർ എങ്ങിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

വിളവ് തരുന്നു. ഇത് നെല്ലിൽ വ്യാപകമായി വ്യാപിക്കുന്നതിലൂടെ, റീഫിറ്റ് ഡിഎസ്ആർ വളരുന്ന റീഫിറ്റ് ഡിഎസ്ആറിന്റെ സജീവ ഘടകമായ പിലാക്ലോർ നനഞ്ഞ മണ്ണിൽ വിതച്ച നെല്ലിന് നല്ല കളകളിലെ കോശങ്ങളിൽ തുളച്ചുകയറുകയും അവയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, ക്രമേണ കളകൾ നെൽ വയലിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

4. വിളകൾക്ക് സുരക്ഷ

റീഫിറ്റ് ഡിഎസ്ആറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ നെൽകൃഷിക്ക് തികച്ചും സുരക്ഷിതമാണ്. മികച്ച സേർ നെല്ലോലകൾ മഞ്ഞക്കുന്ന അവസ്ഥയെ തടയുകയും വിളയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിനാൽ വിളകൾ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കരുത്താർജ്ജിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഭാവിയിലെ വിളകൾക്കും റീഫിറ്റ് ഡിഎസ്ആർ തികച്ചും സുരക്ഷിതമാണ്.

5. ഇൻബിൽറ്റ് സേർ

നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള, വിശ്വസനീയമായ കളനിയന്ത്രണം റിഫിറ്റ് ഡിഎസ്ആർ ഒരു ഇൻബിൽറ്റ് സേഫ്റ്ററിനൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. ഇത് നെൽച്ചെടികളെ സുരക്ഷിതമായി വളരാൻ സഹായിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല വിളകളുടെ വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കളകളില്ലാത്ത നല്ല ഒന്നാംതരം വിളവ് നല്കുന്നു.

എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള രീതി

റീഫിറ്റ് ഡിഎസ്ആർ കളകൾക്ക് മേൽ തുടക്കത്തിലേ നിയന്ത്രണമേകുന്നു കൂടാതെ വിളയ്ക്ക് സുരക്ഷിത വളർച്ചർക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുന്നു

റിഫിറ്റ് ഡിഎസ്ആർ ശുപാർശ

എക്കിനോക്ലോർ കൊളോനാ

എക്കിനോക്ലോവ ക്രൂസ് ഗല്ലി

സൈപ്രസ് ഇറിയ

സൈപ്രസ് ഡിഫോർമിസ്

നനക്കാരിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കണ്ടെത്തുക

@ 2020 Syngenta India Pvt Ltd. All right reserved.

COMING SOON