இன்று,தெளிக்கும்கருவிகளின் ரேஞ்ஜ்கள் வயல்களுக்கு எடுத்துச் செல்லும் வசதி கொண்டவை.

மிக முக்கியமான கொள்கைகள்

வெற்றிகரமான தெளித்தலுக்கான வரையறை

சரியான காலம்

சரியான காலத்தில் தெளித்தலைச் செய்தல

மருந்தின் அளவு

சரியான அளவை தயாரிப்பில் கண்டு பயன்படுத்துதல்

கவரேஜ்

தேவையான அளவு கவரேஜ்ஜை ஏற்படுத்தவும்.

கருவிகள்

கேலிபரேட் செய்யப்பட்ட மிகத் துல்லியமான தெளிப்பான்கள்

பாதுகாப்பு

பயன்படுத்துகின்றவர்க்கு மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதுகாப்பான முறையில் தெளித்தல்.

கருவியைப் பயன்படுத்துதல்

எடுத்துச் செல்லும்படியான தெளிக்கும் கருவிகள் அதிக ரேஞ்ஜ்களில் உள்ளன.

ஸ்பிரேயர் கருவியை கவனமான முறையில் பொறுத்தமாக தேர்வு செய்து பயன்படுத்த வேண்டும் மற்றும் தாவரங்களைப் பாதுகாக்கும் தயாரிப்புகளை வெற்றிகரமாக பயன்படுத்துவது மிகவும் அவசியமானது.

ஃபீல்டு ஸ்பிரேயர்கள் பலவகையான அளவுக்ளில் கிடைக்கின்றன.

  1. டேங்க் அளவு 400 லிருந்து 500 லிட்டர்கள் வரை
  2. பூம் அளவுகள் 6 லிருந்து 44 மீட்டர்கள் வரை
  3. இன்னும் பல ‘லோகல்’ அளவுகளிலும் கிடைக்கிறது.

களைகள் கொல்லி தெளிப்பு தொழில்நுட்பம்

மேலும் அதிக விபரங்கள் அறிய வீடியோவைப் பாருங்கள்

சரியான வகைத் தெளிப்பானைத் தேர்வு செய்வது குறித்து மேலும் அதிக விபரங்கள் அறிந்து கொள்ள பதிவு செய்யுங்கள்.

COMING SOON